Miljöpolicy

Hässleholms Grävservice har som mål att verka för en bättre miljö genom att bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivit samt ständigt värdera det som görs utifrån dess miljöpåverkan. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som omfattar Hässleholms Grävservice hela verksamhet.

För att uppnå detta mål skall företaget:

Se till att all personal är förtrogen med företagets miljöpolicy.

Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

Ha tydliga regler, riktlinjer och rutiner så att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.

Källsortera, hushålla med resurser och energi på ett ansvarsfullt sätt.

Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljö.

Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.

Förebygga förorerningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det som görs.

Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av resurserna inom företaget.